Algemene Voorwaarden Cadeaubonnen HKHG

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 1. HKHG: De besloten vennootschap Hell’s Kitchen Horeca Groep & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.
 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan HKHG geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor HKHG een Cadeaubon uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van de Cadeaubon Producten aanschaft bij Deelnemers. 
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en HKHG.
 4. Cadeaubon: een door HKHG rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “Cadeaubon”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld. 
 5. Tegoed: de geldswaarde van maximaal 1.000,- die is gekoppeld aan (de unieke code van) Cadeaubon en in de administratie van HKHG is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de administratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed. 
 7. Deelnemers: alle bij HKHG aangesloten ondernemingen in het kader waarvan zij de Cadeaubon als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van de Cadeaubon goederen en/of diensten leveren. Deelnemers zijn in ieder geval: Ayla BV, Bar Restaurant Sijf BV, Wester Paviljoen BV, Wapen van Willemstad BV, Zalmhuis BV, Café van Zanten BV, Het Hart van Vlaardingen BV, Nieuw Rotterdams Café BV en Loos BV. 
 8. Producten: Producten die door Gebruiker kan worden aangeschaft met de Cadeaubon.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Hell’s Kitchen Horeca Groep B.V.
Rodezand 34A
3011 AN Rotterdam

Emailadres: info@hkhg.nl
KVK: 57741204

Artikel 3: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van de Cadeaubon heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van de Cadeaubon heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van HKHG elke Overeenkomst en elke relatie met HKHG, waarbij de Cadeaubon al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website http://www.hkhg.nl
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. 
 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van HKHG worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door HKHG in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. HKHG behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. HKHG zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

Artikel 4: Gebruik Cadeaubon door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan de Cadeaubon uitsluitend aanschaffen bij HKHG en/of Deelnemers. Om reden van fraudepreventie staat HKHG niet toe dat de Gebruiker Cadeaubon van anderen koopt. 
 2. Na aankoop van de Cadeaubon valt het gebruik en de bewaring van de Cadeaubon en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. 
 3. De Gebruiker dient de bon van de aanschaf van de Cadeaubon te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op de Cadeaubon. HKHG accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele bon als enig bewijsmiddel ter zake. HKHG staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Cadeaubon is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker Cadeaubon overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden. 
 5. De Cadeaubon blijft eigendom van HKHG tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van Cadeaubon geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11. 
 6. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Cadeaubon te besteden bij deelnemende zaken van HKHG binnen Nederland.
 7. Betaling ten laste van het in de administratie van HKHG opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van HKHG, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 8. De Cadeaubon is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.
 9. Het Tegoed en Saldo van de Cadeaubon is gegarandeerd voor een periode van 3 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van Cadeaubon en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 11. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van de Cadeaubon en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan HKHG. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken. 
 10. HKHG vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo. 
 11. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van de Cadeaubon, blijft de rest van het Saldo op de Cadeaubon staan.
 12. De Cadeaubon is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Cadeaubon volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op de Cadeaubon is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is de Cadeaubon niet meer bruikbaar. 

Artikel 5: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. HKHG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Cadeaubon. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Cadeaubon van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de Cadeaubon en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan HKHG te melden, opdat HKHG met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken. 
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Cadeaubon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Cadeaubon door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal HKHG de Gebruiker terstond het gebruik van de Cadeaubon ontzeggen en de Cadeaubon blokkeren. HKHG zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen. 
 3. Bij een beschadigde doch niet misbruikte Cadeaubon kan de Gebruiker HKHG verzoeken het Saldo op een nieuwe Cadeaubon te plaatsen, zulks na aftrek van EUR 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op de Cadeaubon niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Cadeaubon dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW-gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan HKHG te worden toegestuurd: HKHG, Rodezand 34A, 3011 AN, Rotterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen. 
 4. In het geval van overmacht heeft HKHG het recht om de koop van de Cadeaubon te ontbinden dan wel om het gebruik van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door HKHG aan de betreffende Gebruiker.
 5. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot de Cadeaubon, heeft HKHG het recht om de koop van de Cadeaubon te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. 

Artikel 6: Rechten en verplichtingen HKHG

 1. HKHG heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. HKHG heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, doch nimmer de verplichting, uitgezonderd in het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op de Cadeaubon terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. HKHG behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Cadeaubon uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers.
 4. HKHG is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Cadeaubon op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover HKHG de Cadeaubon buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Cadeaubon binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid HKHG

 1. HKHG is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. HKHG is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met de Cadeaubon bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemers.
 2. HKHG streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert HKHG niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan HKHG gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen HKHG beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen. 
 3. HKHG is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van de Cadeaubon, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van HKHG. In aanvulling op het voorgaande is HKHG onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften HKHG op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op de Cadeaubon, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeien in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door HKHG afgesloten verzekering uitkering aan HKHG doet.
 5. HKHG is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Cadeaubon door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer de Cadeaubon weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij HKHG overeenkomstig artikel 9.
 6. HKHG is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot -, verstaan:

Internationale conflicten;
Gewelddadige of gewapende acties;
Maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
Boycot-acties; en/of
Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. Gebruiker heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
 2. Na aanmelden van de annulering heeft Gebruiker nogmaals 14 dagen om Cadeaubon retour te sturen. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Gebruiker. 
 3. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer geretourneerd worden. 
 4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Gebruiker contact op te nemen via info@hkhg.nl. Vervolgens wordt het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde Cadeaubon teruggestort op de originele betaalwijze. 
 5. Het volledige saldo dient op de Cadeaubon te staan bij retournering.
 6. Als de Gebruiker gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9: Klachten

 1. Gebruikers met klachten met betrekking tot de Cadeaubon worden verwezen naar info@hkhg.nl Klachten dienen per mail op dit e-mailadres bekend gemaakt te worden en zullen opgepakt worden door de klantenservice. 

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.